1. หน้าหลัก
 2. อัปเดตการตลาด
 3. SWOT Analysis คืออะไร? สำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ
เผยแพร่เมื่อ: มีนาคม 24, 2023

SWOT Analysis คืออะไร? สำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ

Table Of Contents

การทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจเล็ก กลาง หรือใหญ่ จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “SWOT” ซึ่งนิยมใช้ในวงการธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยหลายคนอาจจะรู้จักและเคยใช้มาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่ายังมีนักธุรกิจมือใหม่อีกหลายคนเช่นกันที่ไม่คุ้นเคยกับ SWOT มาก่อน บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักว่าแท้จริงแล้ว SWOT Analysis คืออะไรกันแน่ มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

SWOT คืออะไร? ย่อมาจากอะไร?

SWOT Analysis คือเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัย 4 ประการของธุรกิจ ได้แก่ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคเพื่อประเมินสถานการณ์ของบริษัท และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนภายในที่ส่งผลเสียต่อการเติบโตของบริษัท รวมทั้งช่วยให้มองเห็นโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

SWOT มาจากปัจจัย 4 ประการ

 • S ย่อมาจาก Strength หมายถึง จุดแข็ง
 • W ย่อมาจาก Weakness หมายถึง จุดอ่อน
 • O ย่อมาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส
 • T ย่อมาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค
business-woman-swot

SWOT มีอะไรบ้าง?

การวิเคราะห์ SWOT แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาสและอุปสรรค

จุดแข็ง (Strength)

จุดแข็ง (Strength) คือความสามารถหรือสิ่งที่ทำได้ดี ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทโดดเด่นและได้เปรียบคู่แข่ง โดยสามารถวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ การทำงานของทีมงาน การตลาด ซึ่งสามารถนำมาใช้แข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง

 • ข้อได้เปรียบของธุรกิจเรามีอะไรบ้าง
 • สินค้าและบริการมีความโดดเด่นหรือแตกต่างกว่าคู่แข่งอย่างไร
 • บริษัทของเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่เหนือกว่า เช่น ทักษะความเชี่ยวชาญของคนในทีม อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ความกว้างขวางหรือมีชื่อเสียงในแวดวงสังคม เป็นต้น

จุดอ่อน (Weakness)

จุดอ่อน (Weakness) คือ ข้อด้อยที่ทำให้ธุรกิจของเราเสียเปรียบคู่แข่งในการแข่งขัน โดยวิเคราะห์จากภายในองค์กรว่ามีความบกพร่อง ข้อจำกัด หรือความไม่พร้อมในด้านใดบ้าง ซึ่งพิจารณาจากด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ทรัพยากรบุคลากร การบริหาร การตลาด เป็นต้น กล่าวคือจุดอ่อนเป็นสิ่งที่ทำให้เราแพ้คู่แข่ง และเป็นด้านตรงข้ามของจุดแข็งที่ทำให้เราชนะคู่แข่งนั่นเอง

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน

 • องค์กรมีช่องว่างอะไรบ้าง เช่น บุคลากรหรืออุปกรณ์ขาดแคลน การขาดแคลนเงินทุน
 • ข้อด้อยของสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง เช่น สินค้าไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • การทำงานของคนในทีมมีปัญหาอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อคุณภาพของงาน

โอกาส (Opportunities)

โอกาส (Opportunities) คือ สถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นเองแล้วส่งผลดี เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถสร้างรายได้หรือทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ โดยจะวิเคราะห์โอกาสจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งสำคัญคือต้องแสวงหาโอกาสโดยการติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์โอกาส

 • การเปลี่ยนแปลงภายนอกใดบ้างที่สร้างโอกาสที่ดีให้กับองค์กร เช่น นโยบายจากรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือเทรนด์ใหม่ ๆ ที่ทำให้เราสามารถจับตลาดได้
 • พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
 • ความต้องการของสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่

อุปสรรค (Threats)

อุปสรรค (Threats) คือ สถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานของคนในองค์กร เช่น สถานการณ์ Covid-19 มาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้การบริโภคสินค้านอกบ้านของผู้บริโภคลดลง โดยการวิเคราะห์อุปสรรคจะวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับโอกาส เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เป็นต้น

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์อุปสรรค

 • พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดผลลบหรือไม่
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการทำงานหรือไม่
 • ในตลาดมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน
group-of-business-man-swot

SWOT มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจและการทำการตลาด

การทำ SWOT Analysis สำคัญต่อธุรกิจทุกรูปแบบ เพราะทำให้คุณได้ทบทวนธุรกิจอีกครั้งและมองเห็นปัจจัยทั้ง 4 ด้านชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1. ทำให้ได้ตระหนักและเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งภายในและภายนอก

2. มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนชัดขึ้น ทำให้สามารถหาวิธีส่งเสริมจุดแข็ง และวิธีป้องกันหรือกำจัดจุดอ่อนได้

3. ใช้โอกาสสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ

4. ค้นหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในตลาด เพื่อหาแนวทางหลีกเลี่ยงได้ 

5. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม เช่น สร้างโปรโมชันการขายผ่านเดลิเวอรี่เพราะพบว่าภาวะโรคระบาดทำให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมมาบริโภคออนไลน์มากกว่าการไปหน้าร้าน เป็นต้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT

เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น เราจะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจอาหารคลีนจากประเทศญี่ปุ่น

Strengths

 • มีประสบการณ์ด้านอาหารคลีนมากว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น
 • กรรมวิธีการปรุงอาหารของร้านได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย
 • มีตัวเลือกเมนูที่ทำจากวัตถุดิบหลากหลาย ไม่ใช่เพียงอกไก่เท่านั้น
 • มีการยิงแอดเพื่อโปรโมทร้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยิงแอด Facebook ยิงแอด Google
 • ทำเลของร้านใกล้อาคารสำนักงานต่าง ๆ 

Weaknesses

 • ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย
 • พึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีต้นทุนสูง
 • มีราคาสูงกว่าอาหารอื่น ๆ ตามท้องตลาด

Opportunities

 • กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงในหมู่ผู้บริโภค
 • ผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารปรุงสำเร็จมากกว่าทำอาหารเอง
 • ช่องทางการขายในปัจจุบันช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น เช่น ช่องทางขายสินค้าออนไลน์

Threats

 • ภาพลักษณ์อาหารคลีนในสายตาของผู้บริโภค คือ จืดชืด ไม่อร่อย
 • บริเวณที่ตั้งของร้านมีอาหารอื่น ๆ ที่ราคาถูกกว่า

ข้อจำกัดของ SWOT

ได้เห็นประโยชน์ของการทำ SWOT Analysis ไปแล้ว มาดูกันว่า SWOT มีข้อจำกัดอะไรบ้าง 

 • ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาว่าปัญหาใดมีความสำคัญมากที่สุด ทำให้ไม่รู้ว่าต้องแก้ปัญหาใดก่อน
 • ทำให้มองเห็นปัญหา แต่ไม่ได้บอกแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
 • ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมาก มองเห็นไอเดียเยอะขึ้น แต่ไม่รู้ว่าอันไหนดีที่สุด
 • ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมระยะเวลายาวนานได้ ต้องทำการวิเคราะห์เป็นระยะ เพราะปัจจัยต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

บทสรุป SWOT Analysis ปัจจัยเกี่ยวกับธุรกิจที่ควรศึกษา

เรียกได้ว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และส่งผลทางบวกต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการต่อยอดสิ่งที่ได้จากการทำ SWOT ให้เป็น เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน และหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากโอกาสมาเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นกว่าที่เคย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Craft” Content Marketing กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ให้แตกต่าง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพด้านการตลาด คงจะเคยเห็นคำว่า “Content is King” ผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย วลีนี้มีความหมายว่าเนื้อหา (Content) มีความสำคัญอย่างมาก จนเปรียบดั่งราชาบนโลกออนไลน์ หาก
54

Imposter Syndrome ต้องพยายามแค่ไหน ถึงจะเรียกว่าเก่ง?

Imposter Syndrome เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมามากน้อยแค่ไหนก็ตาม เคยไหม? ผลงานออกมาดีเกินคาด ส่วนผลลัพธ์ก็ออกมาดีจนมีแต่คนชื่นชม แต่ตัวเรากลับไม่ได้รู้สึก
49

Work Life Balance เมื่อชีวิตที่ดีไม่ได้มีแค่งานที่รุ่ง

สิ่งที่คนวัยทำงานพูดถึงกันบ่อยที่สุดในช่วงไม่กี่ปีให้หลังมานี้ คงไม่พ้นเรื่องของ Work Life Balance อย่างแน่นอน ด้วยพฤติกรรมการทำงาน การเข้าร่วมสังคม และความกล้าตั้งคำถามของคนรุ่นใหม่ ทำให้หลาย ๆ คนเริ
37
th